فرصتی که از دست رفت

کد: 13971106360210005

https://goo.gl/q25hud

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): سازندگی عراق فرصت صادراتی استثنایی بود که نصیب ایران شد ولی بررسی ها نشان می دهد که کالاهای ایرانی به عراق نمی رسند و در سوی دیگر رقبای ایران به سادگی به عراق کالا صادر می کنند.

فرصتی که از دست رفت
فرصتی که از دست رفت
سازندگی عراق فرصت صادراتی استثنایی بود که نصیب ایران شد ولی بررسی ها نشان می دهد که کالاهای ایرانی به عراق نمی رسند و در سوی دیگر رقبای ایران به سادگی به عراق کالا صادر می کنند.
منتشر شده در سرویس:

نمودار روز