کدام صادرات؟

کد: 13971106360200005

https://goo.gl/SFqrrh

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): با وجود اینکه رشد نرخ ارز یک فرصت تاریخی برای رشدصادرات مقابل کشور قرار داده بود ولی موانع کسب و کار در مقابل تحقق این رویا ایستاد و در نهایت کشور دست آوردهای صادراتی را از کف داد.

کدام صادرات؟
کدام صادرات؟
با وجود اینکه رشد نرخ ارز یک فرصت تاریخی برای رشدصادرات مقابل کشور قرار داده بود ولی موانع کسب و کار در مقابل تحقق این رویا ایستاد و در نهایت کشور دست آوردهای صادراتی را از کف داد.
منتشر شده در سرویس:

نمودار روز