آینده بی آینده

کد: 13971102359780005

https://goo.gl/J3rK9G

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): وضعیت بازار مسکن نشان می دهد که فعلا خبری از خروج از رکود نخواهد بود. این درحالی است که صنعت ساختمان می‌توانست پیشران اقتصاد ایران باشد ولی رکود فعلی درمانی ندارد.

آینده بی آینده
آینده بی آینده
وضعیت بازار مسکن نشان می دهد که فعلا خبری از خروج از رکود نخواهد بود. این درحالی است که صنعت ساختمان می‌توانست پیشران اقتصاد ایران باشد ولی رکود فعلی درمانی ندارد.
منتشر شده در سرویس:

نمودار روز