آمار ناامید کننده

کد: 13971101359580005

https://goo.gl/e4JYKR

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): این نمودار نشان می دهد میزان تمایل به کالاهای صنعتی در بازارهای جهانی در حال کاهش است. با این حساب طی ماه های آینده باید در انتظار کاهش میزان تولید در جهان بود.

آمار ناامید کننده
آمار ناامید کننده

این نمودار نشان می دهد میزان تمایل به کالاهای صنعتی در بازارهای جهانی در حال کاهش است. با این حساب طی ماه های آینده باید در انتظار کاهش میزان تولید در جهان بود.

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز