یک گرفتاری بزرگ

کد: 13971101359570005

https://goo.gl/dNxqtK

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): جنگ تجاری آسیب سختی به چین وارد کرده است. در صورتی که این بازی ترامپ آغاز نمی شد به طور حتم چین از نظر اقتصادی از امریکا فاصله می گرفت و به رده های بالایی قدرت اقتصادی مطلق جهان می رسید.

یک گرفتاری بزرگ
یک گرفتاری بزرگ

جنگ تجاری آسیب سختی به چین وارد کرده است. در صورتی که این بازی ترامپ آغاز نمی شد به طور حتم چین از نظر اقتصادی از امریکا فاصله می گرفت و به رده های بالایی قدرت اقتصادی مطلق جهان می رسید.

منتشر شده در سرویس:

نمودار روز