یک تجربه/ نیازمند چه کرد؟

کد: 13971007357110005

https://goo.gl/a7Xprn

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): نیازمند در اوج فعالیت های مدیریتی خود اشتغالات دولتی دیگری را نیز پی می گرفت. عضویت در هیات مدیره سازمان بهروری آسیایی و ریاست یک دوره آن در سال های 1342 و 1343، عضویت در شورای عالی حفاظت فنی در وزارت کار در 1343، عضویت هیات امنای دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف فعلی) از بدو تاسیس و ریاست دکتر محمد ...

نیازمند در اوج فعالیت های مدیریتی خود اشتغالات دولتی دیگری را نیز پی می گرفت. عضویت در هیات مدیره سازمان بهروری آسیایی و ریاست یک دوره آن در سال های 1342 و 1343، عضویت در شورای عالی حفاظت فنی در وزارت کار در 1343، عضویت هیات امنای دانشگاه صنعتی آریامهر (شریف فعلی) از بدو تاسیس و ریاست دکتر محمد علی مجتهدی در سال 1345 تا سال 1357 و در زمان ریاست دکتر مهدی ضرغامی در آن دانشگاه و بالاخره سرپرستی گروه برنامه ریزی صنایع در سال 1346. او هم چنین عضو هیات مطالعه کننده خرید ذوب آهن از شوروی بود.
منتشر شده در سرویس:

تحلیل روز