حرف روز/ خودتحریمی

کد: 13971007357100005

https://goo.gl/EfRAfa

، تهران ، (کارخانه‌آنلاین): اصل 44 قانون اساسی، یکی از چالشی‌ترین اصول اقتصادی آن است؛ اصلی که به نظر من، نویسندگان قانون اساسی، با اندیشه‌ای بسیار عمیق، آن را تنظیم نموده‌اند و در مقابل، مجریان آن، در کمتر مواردی بی‌راهه را رها کرده و در راه صحیح گام برداشته‌اند؛ از دیگر روی، به نظر من مجریان نبوده‌اند که بی‌راهه را برگزی ...

اصل 44 قانون اساسی، یکی از چالشی‌ترین اصول اقتصادی آن است؛ اصلی که به نظر من، نویسندگان قانون اساسی، با اندیشه‌ای بسیار عمیق، آن را تنظیم نموده‌اند و در مقابل، مجریان آن، در کمتر مواردی بی‌راهه را رها کرده و در راه صحیح گام برداشته‌اند؛ از دیگر روی، به نظر من مجریان نبوده‌اند که بی‌راهه را برگزیدند، بلکه زاد و بافت خاص اقتصادِ سیاسی اجتماعی ایران عنان کار را از دست مجریان ربوده و اجرای قانون را ناگذیر از بی‌راهه روی نموده است. پیش از بررسی برخی زمینه‌های انحراف از اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی در ابتدا به متن خوانی این اصل می‌پردازیم و اندیشه متعالی نویسندگان قانون اساسی را از منظر خود شرح می‌دهیم و پس از آن گوشه‌هایی از گذشته موضوع در ایران را بازخوانی می‌کنیم.

منتشر شده در سرویس:

تحلیل روز